Religion & Politik – nu med nyhedsbrev

Det kan næsten virke som en relancering, at bloggen Religion & Politik nu åbner mulighed for, at man kan tilmelde sig og få en email, når der er nyt på bloggen.

Det forekommer derfor relevant endnu en gang at fortælle, hvad der er sigtet med denne blog.

Men først lidt om, hvordan man rent praktisk kan tilmelde sig denne nye service.

Indtast din mailadresse i feltet øverst til højre på siden, lige under billedet, og klik på TILMELD.

Herefter får du i løbet af kort tid en mail, hvori du skal trykke på "Klik her for at bekræfte din tilmelding til nyhedsbrevet " – men det står i mailen, og det er meget enklere, end det lyder.

Proceduren skal sikre dig imod at blive offer for spam og sikre bloggen imod, at der er skrevet en forkert email-adresse.

   

Religion & Politik

Bloggen Religion & Politik begyndte sin virksomhed den 9. januar 2013 og er altså stadig noget forholdsvist nyt.

I det første par artikler blev formålet med bloggen præsenteret:

Der har altid været talt om religion, hed det, og der er altid blevet snakket om politik, men gennem det seneste par årtier er begrebsparret religion & politik blevet debatteret med stigende intensitet.

Der flere grunde til det.

Til Danmark er i løbet af et par generationer kommet et betydeligt antal indvandrere med en religion, nemlig Islam, der tidligere var så godt som ukendt i landet.

11. september og krisen omkring Muhammed-tegningerne har – uden sammenligning i øvrigt – fået mange politikere på banen, som i stigende grad har forholdt sig politisk til religion – og ikke kun til Islam.

Eksempelvis advarede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen mod, at der kunne komme for meget religion i det offentlige rum. Paradoksalt nok førte Fogh Rasmussens politiske advarsel ikke til, at der kom mindre religion i det offentlige rum, tydeligvis snarere tværtimod.

Men det er ikke kun Islam og de muslimske indvandrere, som har udløst denne debat om religion og politik.

Også omkring Den danske Folkekirke foregår der i dag en diskussion om forholdet mellem religion og politik. Stat og kirke bør adskilles, kræver nogle, mens andre netop vil holde stat og kirke sammen. Atter andre vil gerne bevare et stærkt bånd mellem stat og folkekirke, men på en måde, der giver kirken langt større frihed i forhold til staten.

Blandt de mindre trossamfund i landet har især Den katolske Kirke taget til orde med ønske om en højere grad af religionslighed – noget, der igen påkalder sig politisk stillingtagen i og med, at en afsvækkelse af den herskende ulighed forudsætter ny lovgivning (men dog ikke nogen ændring af grundloven).

I Norge har det såkaldte Tros- og livssynspolitisk utvalg siden juni 2010 arbejdet med "å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. I dette arbeidet skulle utvalget ta som utgangspunkt at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten, slik denne er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett. Utvalget skulle også legge til grunn at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, innenfor rammene av sentrale prinsipper i det norske samfunnet som demokrati, rettsstat og menneskerettighetene".

Kort efter nytår 2013 har det norske udvalg fremlagt sin betænkning og sit forslag til en helhedsorienteret tros- og livssynspolitik, som utvivlsomt også vil give anledning til både overvejelse og debat i Danmark – udover selvfølgelig i Norge.

I Danmark har ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen også bidraget til at bringe debatten om religion og politik op i gear; dels har han fået tilslutning i Folketinget til en lovgivning, der ikke kun giver Folkekirken adgang til at ægtevie personer af samme køn, men som forpligter kirken til at tilbyde det; dels har han igangsat et udvalgsarbejde om Folkekirkens styrelsesordning og mere uformelt nedsat en tænketank, der skal komme med idéer og forslag til andre måder, den lokale kirke kan fungere på – alt sammen noget, der igen tenderer i retning af ændret religionslovgivning.

Sammenfattende kan det således siges, at vi i Danmark i dag beskæftiger os politisk med religion i en grad, som tidligere var langt fra at være almindelig, og som tillige må medføre en mere principiel drøftelse af forholdet mellem stat, civilsamfund og privatsfære.

Det er den heraf følgende dialog og meningsudveksling, som denne blog vil beskæftige sig med: Samspil og modspil i det 21. århundrede mellem religion og politik, nationalt såvel som internationalt.

Efter publiceringen af den første artikel, bragte vi under overskriften "Hva' nu det for noget?" en forklaring på bloggens logo.

Det kan ikke udelukkes, hed det, at nogle vil reagere på etableringen af denne blog ved at tage sig til hovedet: "Nu troede vi, at der efterhånden var enighed om, at religion og politik skulle holdes adskilt, og minsandten om der så ikke er nogen, der forbinder dem med et &."

Omtrent sådan ville de måske sige.

Men en reaktion som denne beror i givet fald på en misforståelse.

Det handler ikke om at lade religionen sidde på politikken eller om at lade politikken bestemme over religionen – eller om at rode det hele sammen, som var det én grød.

Det drejer sig blot om at erkende, at både religion og politik har deres solide basis i den menneskelige virkelighed. Det gælder derfor om at gøre sig lige så solide tanker om det uundgåelige samspil og modspil dem imellem, der naturligt følger heraf.

Kort sagt har religion og politik hver sin rolle at spille i menneskers liv, og de kan erfaringsmæssigt både befrugte og udfordre hinanden.

RelOgPolBlogIkon.jpg

Symbolsk er dette søgt udtrykt med billedet af en stabel bøger som ikon for bloggen:

Et bind af et internationalt leksikon om religioner (og altså ikke kun om en enkelt religion eller et enkelt trossamfund).

Et bind af Søren Kierkegaards samlede værker (og dermed tekster fra en dansk, kristen filosofs hånd).

Et bind af Platons værker (og dermed fra en kilde til den fælles europæiske kultur).

En kommenteret udgave af Danmarks Riges Grundlov (og dermed et udtryk for det demokrati, som denne blog forudsætter og bygger på).

Bogen Law & Religion in the 21st century: Nordic perspectives (og dermed et udtryk for den voksende dialog i de nordiske lande om religionsretten).

Og endelig – naturligvis – den autoriserede danske oversættelse af Bibelen.

Af hensyn til nye læsere følger her et link til arkivet med alle de artikler, som bloggen har bragt. Klik her for at se oversigten.