Religiøs faste og færdselslov

I spørgsmål nr. 1003 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg bad folketingsmedlem Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, justitsministeren om at "oplyse, om der findes færdselslovgivning, der i forbindelse med ulykker gør overholdelse af religiøs faste til en skærpende omstændighed - hvis fasten er årsag til f.eks. træthed m.m."

 

Justitsminister Morten Bødskov svarede følgende:

Det følger af færdselslovens § 54, stk. 2, at et motordrevet køretøj ikke må føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Bestemmelsen i § 54, stk. 2, indeholder ikke nærmere angivelse af omfanget af tilstanden, og der skal således altid foretages en konkret vurdering af, om føreren er i stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Det følger af færdselslovens § 117, stk. 1, at overtrædelse af § 54, stk. 2, med motorkøretøj, stor knallert, traktor eller motorredskab straffes med bøde. Det følger af færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 2-7, at straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis:

2)  føreren under særdeles skærpende omstændigheder har overtrådt § 54, stk. 2,

3)  føreren findes skyldig i flere tilfælde af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2,

4)  føreren tidligere er frakendt førerretten betinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at den tidligere afgørelse blev endelig,

5)  føreren tidligere er pålagt kørselsforbud efter § 127 som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 3 år efter, at afgørelsen om kørselsforbuddet blev endelig,

6)  føreren tidligere er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, og det nye forhold er begået inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden, eller

7)  spirituskørslen eller overtrædelsen af § 54, stk. 1 eller 2, er foregået ved uberettiget brug af et motorkøretøj, en stor knallert, en traktor eller et motorredskab, jf. straffelovens § 293, stk. 1, og § 293 a.

Det følger af færdselslovens § 125, nr. 9, at føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren bl.a. har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2.

Det følger af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, at føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, skal ubetinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2.

Det følger af færdselslovens § 129, stk. 1, nr. 5, at føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2.

Det følger endelig af færdselslovens § 129, stk. 3, nr. 2, at føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis føreren under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2.

Afgørelse efter færdselslovens §§ 117, 125, 126 og 129, jf. § 54, stk. 2, henhører i sidste ende under domstolene.

 

Så vidt justitsministerens besvarelse. Jeg overlader ganske til læserne at overveje, hvad alt dette handler om – og hvilket svar Martin Henriksen fik på sit spørgsmål.

 

Erling Tiedemann